مجمع عمومی عادی سالیانه

هیات مدیره وپسا به بیان عملکرد یکساله خود و برنامه های آتی به مجمع عمومی صاحبان سهام پرداخت.